Setting du thuyền

Thêm mới du thuyền | Setting du thuyền

Danh mục này bao gồm những cài đặt chung liên quan đến dịch vụ du thuyền, những mục nhỏ sẽ hỗ trợ quản trị viên trong quá trình thêm mới và cập nhật thông tin du thuyền.

Thao tác: Menu > Sản phẩm dịch vụ > Du thuyền > Cài đặt

1. Recommend

Quản lý danh sách các du thuyền được tick Recommend trong chi tiết du thuyền

Ý nghĩa các hàng cột, các trường dữ liệu:

+ Tìm kiến/Lọc: Lọc và tìm kiếm du thuyền theo các trường lọc: danh mục, từ khóa

+ Tên du thuyền

+ Loại du thuyền: danh mục du thuyền, loại du thuyền

+ Giá/người

+ Công cụ: Nhấn Xóa nếu muốn xóa du thuyền đó khỏi danh sách Recommend.

+ Thêm Recommend: Thêm du thuyền vào danh sách Recommend

2. Khuyến mại

Quản lý tất cả các chương trình khuyến mại của tất cả du thuyền.

Trong đó:

+ Mã khuyến mại: Mã khuyến mại, mỗi chương trình khuyến mại sẽ có một mã khác nhau

+ Nội dung khuyến mại: Tên cruise áp dụng chương trình khuyến mại

+ Từ ngày: Thời gian bắt đầu khuyến mại

+ Đến ngày: Thời gian kết thúc khuyến mại

+ Điểm khởi hành

+ Điểm kết thúc

+ Khuyến mại (%): Phần trăm khuyến mại trên tổng giá trị booking

+ Công cụ: Sửa, Xóa khuyến mại

+ Trạng thái: Trạng thái hiển thị của chương trình khuyến mại

: Khuyến mại được áp dụng và hiển thị trên du thuyền ngoài website.

: Không hiển thị, khuyến mại không được áp dụng.

**Thêm mới khuyến mại:

Nhấn Insert Promotion và nhập thông tin chi tiết khuyến mại:

+ Who can see: Thiết lập quyền xem bài viết

+ Date: Booking date (Ngày áp dụng khuyến mại cho khách đặt tour); Travel dates (Ngày khởi hành áp dụng khuyến mại)

+ Promotion details: Chọn đối tượng áp dụng khuyến mại (Tour; Du thuyền); Chọn sản phẩm trong đối tượng áp dụng khuyến mại; Chọn hình thức khuyến mại (Phần trăm,...); Số phần trăm giảm giá (nếu lựa chọn hình thức khuyến mại là phần trăm).

+ Voucher: Nếu tick chọn mục này, hệ thống sẽ sinh ra phần nhập số lượng voucher và mã voucher. Mã voucher có thể tạo tự động.

+ Name Promotion: Nhập tên khuyến mại

Lưu ý: Sau mỗi mục thông tin cần bấm Save and Continue để lưu thông tin vừa nhập và chuyển đến vùng thông tin tiếp theo

3. Loại du thuyền

Chức năng quản lý danh sách các loại du thuyền trong hệ thống.

Để Sửa, Xóa phân loại du thuyền, nhấn

Để thêm mới loại du thuyền: Nhấn sau đó điền các thông tin (Tiêu đề, Mô tả ngắn, Hình ảnh, Banner)

4. Dịch vụ khác

Chức năng quản lý danh sách các Dịch vụ khác trong hệ thống isoCMS

Để Sửa, Xóa dịch vụ khác, nhấn

Để thêm mới Dịch vụ khác nhấn và điền đầy đủ các trường thông tin trong cửa sổ pop-up.

5. Đặc điểm nổi bật

Chức năng quản lý danh sách các Đặc điểm nổi bật trong hệ thống isoCMS

Để Sửa, Xóa dịch vụ khác, nhấn

Để thêm mới Đặc điểm nổi bật nhấn và điền đầy đủ các trường thông tin trong cửa sổ pop-up.

6. Mùa cao điểm/thấp điểm

Quản lý danh sách các Mùa cao điểm/thấp điểm trong hệ thống isoCMS

Tháng cao điểm là tháng được tick chọn, tháng không tick chọn là tháng thấp điểm. Sau khi tick chọn nhấn Lưu.

7. Dịch vụ ngoài

Quản lý danh sách các dịch vụ ngoài dịch vụ du thuyền

Để Sửa, Xóa dịch vụ ngoài, nhấn

Để thêm mới Dịch vụ ngoài nhấn và điền đầy đủ các trường thông tin trong cửa sổ pop-up sau đó nhấn Lưu.

8. Tiện nghi cabin du thuyền

Thêm mới và cập nhật danh sách tiện nghi cabin Du thuyền

Thanh tìm kiếm cho phép người quản trị tìm kiếm tiện nghi theo từ khóa.

Để Sửa, Xóa tiện nghi cabin, nhấn

Thêm mới Tiện nghi cabin, nhấn và điền đầy đủ các trường thông tin trong cửa sổ pop-up sau đó nhấn Lưu.

9. Đối tượng khách hàng

Quản lý danh sách đối tượng khách hàng trong hệ thống isoCMS.

Thanh tìm kiếm cho phép người quản trị tìm kiếm đối tượng khách hàng theo từ khóa.

Để Sửa, Xóa đối tượng khách hàng, nhấn

Thêm mới Đối tượng khách hàng, nhấn và điền đầy đủ các trường thông tin trong cửa sổ pop-up sau đó nhấn Lưu.

10. Nhóm khách

Quản lý thêm mới và cập nhật nhóm khách trong hệ thống isoCMS

Thanh tìm kiếm cho phép người quản trị tìm kiếm nhóm khách theo từ khóa.

Để Sửa, Xóa nhóm khách, nhấn

Thêm mới nhóm khách, nhấn và điền đầy đủ các trường thông tin trong cửa sổ pop-up sau đó nhấn Lưu.

11. Chính sách trẻ em

Quản lý giá trẻ em áp dụng theo độ tuổi

Người quản trị có thể cài đặt giá trẻ em theo chính sách của doanh nghiệp sau đó nhấn Lưu để lưu lại cài đặt.