Liên hệ

Danh mục tổng hợp danh sách những khách hàng gửi yêu cầu về doanh nghiệp.

Thao tác: Trang chủ quản trị > Truy cập nhanh > Liên hệ

Quản trị viên có thể quản lý các thông tin khách hàng như: Tên khách hàng, Số điện thoại, Yêu cầu từ khách hàng, Email, Ngày gửi liên hệ.

Hệ thống cũng cho phép người quản trị theo dõi được tổng số lượt phản hồi từ khách hàng, số phản hồi đã xử lý, chưa xem, đã xem và xuất danh sách phản hồi.

Trong đó:

(1): Xem tất cả phản hồi khách hàng

(2): Lọc ra những phản hồi đã xử lý xong

(3): Lọc ra những phản hồi đã đọc nhưng chưa xử lý

(4): Lọc ra những phản hồi chưa đọc

(5): Xuất file excel danh sách phản hồi theo khoảng thời gian (có thể lựa chọn)

Để xem/xóa chi tiết một liên hệ khách hàng, nhấn vào dấu ba chấm ở cột Action và chọn Xem/Xóa

Khi đã xử lý xong yêu cầu khách hàng, quản trị viên tích vào ô Đã xử lý để chuyển trạng thái từ sang trạng thái .

Khi không tích chọn ô Đã xử lý thì hệ thống sẽ chuyển trạng thái từ sang trạng thái