Tin tức du lịch

Danh mục này bao gồm các bài viết về tin tức du lịch trong và ngoài nước hữu ích, cập nhật xu hướng du lịch,...mà doanh nghiệp muốn gửi thông tin đến khách hàng của mình.

Chức năng này sẽ hiển thị trong Trang khách hàng tại phần Góc báo chí

Thao tác: Trang chủ quản trị > Truy cập nhanh > Tin tức du lịch

1. Danh sách tin du lịch

Tổng hợp danh sách các bài viết về tin tức, sự kiện du lịch của doanh nghiệp

2. Thêm mới một bài viết

Tại đây, quản trị viên có thể thêm mới một bài viết với công cụ

Bao gồm các thông tin:
- Tiêu đề (title): Nhập tên tiêu đề của bài viết
- Danh mục (Category): Chọn danh mục cho bài viết
- Trạng thái (status): Ẩn hoặc hiển thị trên website
- Mô tả ngắn (Short text): Viết đoạn mô tả ngắn cho bài viết.
- Nội dung chính (Long text): Nhập nội dung cho bài viết
- Hình ảnh (image): thêm hình ảnh cho bài viết
- Logo: Biểu tượng hiển thị bài viết tại trang khách hàng

Sau đó, nhấn để lưu hoặc để lưu và quay lại danh sách.

3. Quản lý danh mục tin tức

Để thêm danh mục Danh sách tin tức. Thao tác: Nhấn Chọn danh mục, chọn và nhập các thông tin trong cửa sổ pop-up.

Bao gồm các thông tin:

- Tiêu đề:

- Giới thiệu

- Nội dung Banner

- Banner

Sau đó, nhấn để lưu hoặc nếu chưa muốn lưu.

4. Thao tác:

Để xem, sửa, xóa, nhấn