Khuyến mãi

Khuyến mại có chức năng quản lý các chương trình giảm giá áp dụng với một hay nhiều sản phẩm của bạn.

Hình ảnh: Danh sách các chương trình khuyến mãi

Danh sách chương trình khuyến mãi hiển thị với các trường thông tin bao gồm:

- Mã thanh toán- Tên chương trình

- Áp dụng:

+ Đang áp dụng: Chương trình khuyến mãi đang được áp dụng trên hệ thống

+ Ngừng áp dụng: chương trình khuyến mãi không còn áp dụng trên hệ thống

Ngày đặt chỗ: Ngày hiện tại thuộc ngày áp dụng của chương trình khuyến mãi.

Ngày đi: Số lượt sử dụng: số lượt bán sản phẩm thuộc chương trình khuyến mãi

Trạng thái: Chương trình khuyến

+ Hoạt động (tick màu xanh):

+ Không hoạt động (màu đỏ):

Công cụ:

**Thêm mới khuyến mãi

Thao tác: Nhấn chuột vào Thêm khuyến mãi, màn hình popup được hiển thị, nhập đầy đủ các trường thông tin

Chọn tạo chương trình khuyến mãi: áp dụng cho những Voucher nào được chọn trong chương trình khuyến mãi đó.

Hình ảnh: Thêm mới chương trình khuyến mãi

Tên chương trình khuyến mãi: nhập tên chương trình khuyến mãi để áp dụng cho Voucher

Trạng thái: lựa chọn hoạt động hoặc ngừng hoạt động của chương trình khuyến mãi

Tùy chọn khuyến mãi:

  • Lựa chọn loại khuyến mãi theo phần trăm, số tiền, miễn phí vận chuyển.
  • Giá trị khuyến mãi: nhập giá trị tương ứng với loại khuyến mãi.

Phạm vi áp dụng: chọn áp dụng cho tất cả Voucher, theo danh mục Voucher hoặc với từng Voucher.

Điều kiện áp dụng:

  • Số lượng Voucher áp dụng: giới hạn số lượng Voucher được áp dụng cho chương trình khuyến mãi.
  • Tổng giá trị Voucher khuyến mãi: giới hạn số tiền Voucher được áp dụng cho chương trình khuyến mãi.

Thời gian: nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc (nếu có) của mã khuyến mại.

Hình ảnh: Thêm mới chương trình khuyến mãi

Hình ảnh: Thêm mới mã khuyến mãi

Sau khi đã nhập đầy đủ nội dung của chương trình khuyến mãi. Click vào nút Lưu để lưu chương trình khuyến mãi vừa tạo.

Các thông tin của chương trình khuyến mãi đã tạo được hiển thị đầy đủ tại phần Tổng quan

Hình ảnh: Nội dung tổng quan của chương trình khuyến mãi