FAQs

Danh mục tổng hợp danh sách những câu hỏi thường gặp liên quan đến những dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Tại danh mục này bao gồm những chức năng sau:

1. Danh sách câu hỏi: Danh sách liệt kê những câu hỏi thường gặp. Phân mục này gồm các tùy chọn:

+ Thêm mới: click để thêm mới, sau đó nhập câu hỏi , chọn trạng thái (Public – hiển thị hoặc Private - ẩn) và nhập câu trả lời cho câu hỏi.

Cuối cùng, click "Lưu" để lưu thông tin hoặc "Lưu & Quay lại" để lưu thông tin và quay lại danh sách.

+ Tìm kiếm: Nhập thông tin vào ô để tìm kiếm

+ Cài đặt: Click để thêm thông tin miêu tả chung cho danh mục câu hỏi thường gặp, sau đó click "Lưu" để lưu thông tin.

2. Cài đặt: Cập nhật thông tin giới thiệu hỏi đáp và công cụ SEO.

Update: 23/09/2022