Thuật ngữ

Với mong muốn giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về một số thuật ngữ được dùng trong hệ thống cũng như trên website du lịch, chúng tôi cung cấp một số thuật ngữ thường gặp trong du lịch trong danh sách dưới đây. Bạn có thể tham khảo để hiểu hơn về những thuật ngữ được dùng trong hê thống cũng như trên website.