Đăng ký nhận bản tin

Chức năng Đăng ký nhận bản tin giúp quản lý danh sách tất cả email của khách hàng khi submit vào vùng đăng ký nhận bản tin của danh mục trên website

Thao tác: Trang chủ quản trị > Truy cập nhanh > Đăng ký nhận bản tin

Các chức năng chính bao gồm