Settings

Danh mục tổng hợp những cài đặt chung trong hệ thống và những cài đặt liên quan đến doanh nghiệp. Quản trị viên thực hiện cập nhật những thông tin cần thiết trong các phân mục theo yêu cầu. Những phân mục trong danh mục này bao gồm: