Voucher

Voucher là một dạng phiếu mua hàng, khách hàng sử dụng Voucher để được giảm giá mua hay có thể quy đổi ra vé tương ứng khi mua hàng hoặc dịch vụ.

Với chức năng Voucher doanh nghiệp quản trị tổng thể tất cả các Voucher mà doanh nghiệp đã chuẩn bị cung cấp ra thị trường. Hệ thống chức năng ưu việt giúp người quản trị giảm các quy trình nhập liệu phức tạp, không đòi hỏi yêu cầu kiến thức công nghệ.

Dưới đây là những phân mục cũng như chức năng chính bao gồm trong danh mục