Hotels

Hotels
Hotels | Settings

Danh mục này tổng hợp danh sách các khách sạn mà doanh nghiệp cung cấp và những cài đặt liên quan đến dịch vụ khách sạn. Quản trị viên có thể thêm mới khách sạn và cập nhật một số thông tin liên quan đến khách sạn tại danh mục này. Những thao tác chính của quản trị viên bao gồm: