Du thuyền

Danh mục Cruise tổng hợp danh sách các tour cruise và những loại cruise cũng như những cài đặt liên quan đến cruise. Tại đây quản trị viên có thể quản lý, cập nhật và chỉnh sửa danh sách các cruise theo yêu cầu.