Tags

Danh mục Tags giúp quản lý danh sách các thẻ trong hệ thống.

Thao tác: Menu > Tags

Người quản trị có thể thực hiện các thao tác:

1. Thêm mới thẻ

Nhấn sau đó nhập tên tiêu đề cho tag. Click Lưu hoặc Đóng để Lưu thông tin hoặc đóng lại.

2. Tìm kiếm thẻ

Người quản trị có thể tìm kiếm thẻ theo từ khóa tại thanh tìm kiếm.

3. Công cụ

Công cụ cho phép người quản trị sửa, xóa thẻ theo mong muốn.