Dashboard

Màn hình Dashboard hỗ trợ người quản trị có thể bao quát các công việc nội bộ 1 cách nhanh chóng, chủ động.

1.Truy cập nhanh
Đây là khu vực hỗ trợ người quản trị có thể truy xuất nhanh các vùng dữ liệu như tour, voucher, khuyến mãi...
Tại khu vực truy cập nhanh, để thêm các vùng dữ liệu chúng ta làm theo các bước:
(1) Chọn để thêm mới một vùng dữ liệu
(2) Chọn vùng dữ liệu mà bạn muốn hiển thị lên màn hình truy cập nhanh
(3) Sau đó, để lưu các vùng dữ liệu đã chọn, click hoặc để bỏ qua các vùng dữ liệu đã chọn, click
Hình ảnh: Bảng truy cập nhanh vùng dữ liệu
2. Quản lý tour thiết kế, booking
Khu vực này hệ thống hỗ trợ người quản trị thống kê về tour và booking
(1) Booking đặt dịch vụ: tổng số booking mà khách đặt
(2) Tailor made tour: tổng số lượng tour thiết kế
(3) Liên hệ: tổng số lượng khách ghi thông tin liên hệ
Khi click vào số lượng, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách chi tiết để người quản trị dễ dàng theo dõi.
Hình ảnh: Quản lý tour thiết kế, booking
3. Quản lý booking theo tháng
Đây là khu vực quản lý toàn bộ booking có trong hệ thống bao gồm cả booking thành côngbooking đã hủy.
Hệ thống tự động so sánh số lượng booking của tháng hiện tại với các tháng khác.
Hình ảnh: Biểu đồ tổng số lượng booking
4. Actions required
Khu vực ghi nhận và lưu trữ các thao tác của người dùng trên hệ thống.
Hình ảnh: Bảng thống kê các thao tác của user trong hệ thống
Update: 7/10/2022