Điểm đến

Tại menu bên trái của màn hình Dashboard, nhấn Điểm đến

Danh mục này tổng hợp danh sách những điểm đến của các tour. Những điểm đến này sẽ hỗ trợ quản trị viên trong quá trình thêm mới tour và cập nhật thông tin tour.

1. Quốc gia

Chức năng này nhằm lưu trữ tập trung các Quốc gia trên toàn hệ thống, phục vụ cho lựa chọn các miền, thành phố, tỉnh, điểm đến. Có thể tìm kiếm các quốc gia theo từ khóa ở phần Tìm kiếm. Ngoài ra, bạn có thể xem, sửa, xóa các quốc gia.

- Để Xem, Sửa một quốc gia

Để thêm mới quốc gia: Điểm đến > Quốc gia, sau đó nhấn và nhập thông tin

a. Thông tin cơ bản (Basic):

- Tiêu đề: nhập tên quốc gia

- Trạng thái: + PRIVATE : Chỉ hiển thị tại trang quản trị (admin)

+ PUBLIC : Hiển thị cả trên trang quản trị và ngoài website

- Mô tả ngắn, nội dung chính: giới thiệu về quốc gia

- Gmap: Thiết lập hiển thị vị trí của quốc gia trên bản đồ thế giới

- Banner: Thiết lập link video và ảnh banner về quốc gia

b. Giới thiệu:

- Thông tin khách sạn: Giới thiệu chung về khách sạn của quốc gia

- Banner khách sạn: Banner đại diện cho khách sạn của quốc gia

Sau khi hoàn thành các thông tin, nhấn Lưu để lưu thông tin hoặc Lưu & Quay lại để lưu và quay lại danh sách quốc gia.

2. Vùng miền

Chức năng này nhằm tập trung dữ liệu các vùng miền trên toàn hệ thống, phục vụ cho các /places/province lựa chọn

Để thêm mới một vùng miền của một quốc gia. Tại thanh Menu chọn Điểm đến > Vùng miền, nhấn và nhập các thông tin về vùng miền tương tự Quốc gia.

Sau khi hoàn thành các thông tin, nhấn Lưu để lưu thông tin hoặc Lưu & Quay lại để lưu và quay lại danh sách.

3. Thành phố:

Danh sách các thành phố của các quốc gia sẽ được hiển thị tại đây. Có thể tìm tên các thành phố theo trường quốc gia hoặc tìm kiếm theo từ khóa. Ngoài ra, bạn có thể xem, sửa, xóa các thành phố.

Thêm mới được thực hiện thao tác tương tự như thêm mới tại quốc gia.

4. Tin du lịch:

Chức năng này nhằm tập trung các thông tin du lịch hữu ích cho khách hàng. Có thể tìm tin du lịch theo các trường trên thanh tìm kiếm hoặc tìm kiếm theo từ khóa. Ngoài ra, bạn có thể xem, sửa, xóa bài viết tại dấu ba chấm ở cột công cụ.

Để thêm, sửa, xóa các danh mục tin tức, nhấn Miêu tả danh mục để tùy chỉnh

Để thêm mới bài viết chọn và nhập các trường thông tin chung:

+ Các thông tin chung: tiêu đề, danh mục, vị trí (quốc gia, thành phố), trạng thái, ảnh đại diện bài viết

+ Giới thiệu: viết đoạn giới thiệu ngắn về nội dung bài viết

+ Nội dung: Phần viết chi tiết về kinh nghiệm, tips hay những mẹo khi đi du lịch.

5. Top điểm đến

Có thể tìm kiếm tên thành phố theo Quốc gia hoặc tìm kiếm tên thành phố theo từ khóa

Thêm thành phố vào top điểm đến nhấn hoặc bỏ thành phố ra khỏi top điểm đến nhấn

6. Điểm khởi hành

Hệ thống quản lý điểm khởi hành hàng đầu.

Danh mục điểm khởi hành sẽ được sử dụng trong tạo mới tour.

Để thêm điểm khởi hành, chọn các thành phố từ danh sách thành phố có sẵn bằng cách nhấn tại danh sách điểm đến, bỏ điểm đến nhấn để hủy điểm đến.

7. Chọn danh mục

Chức năng nhằm quản lý các nhóm dữ liệu của tin tức du lịch trong hệ thống isoCMS

Để xem các bài viết, chọn Danh sách bài viết

Để thêm mới danh mục phân loại tin du lịch: Nhấn và nhập đầy đủ các trường thông tin.

8. Danh mục du lịch theo quốc gia

Tổng hợp list giới thiệu danh mục Tin tức du lịch theo từng vùng miền, khu vực của mỗi một quốc gia.

Thêm mới danh mục theo thành phố như sau:

Nhấn > Chọn danh mục Tin du lịch > Chọn vị trí (quốc gia, vùng miền) > Nhập nội dung