Điểm đến

Danh mục Điểm đến tổng hợp danh sách những điểm đến của các tour, cruise, hotel, voucher... Những điểm đến này sẽ hỗ trợ quản trị viên trong quá trình thêm mới tour và cập nhật thông tin tour,cruise,hotel,voucher

Để đi đến Module Điểm đến, thực hiện như sau .

B1. Ở trang Dashboard, nhấn vào mục Destination ở menu bên phải hoặc chọn vào mục Destination ở bảng truy cập nhanh

Các chức năng bao gồm Xem danh sách/thêm mới/ chỉnh sửa/xoá/ xem trước/tìm kiếm

Cách sử dụng các module cụ thể xem thêm ở vùng Truy cập nhanh bên dưới