Blog

1. Danh sách blog:

Quản lý danh sách các bài blog.

Thao tác: Menu > Blog > Danh sách blog

Tại đây, quản trị viên có thể thêm mới blog với công cụ và nhập đầy đủ thông tin của một blog.

Các thông tin cập nhật bao gồm: Tiêu đề, Danh mục, Tags, Trạng thái, Tác giả, Mô tả ngắn, Nội dung chính, Hình ảnh
Sau đó, nhấn để lưu hoặc để lưu và quay lại danh sách.

2. Danh mục blog:

Thống kê các phân loại blog.

Thao tác: Blog > Chọn danh mục

- Thêm mới: Thêm mới danh mục blog với công cụ , nhấn vào nút này và cập nhật thông tin tiêu đề và giới thiệu cho danh mục, sau đó nhấn để cập nhật nội dung hoặc để đóng lại không lưu.

- Tìm kiếm: Thực hiện tìm kiếm với công cụ tìm kiếm

- Danh sách bài blog: Chọn đi đến danh sách blog.

- Công cụ: Chức năng xem, chỉnh sửa hoặc xóa blog. Nhấn và chọn chức năng phù hợp với nhu cầu.

3. Cài đặt blog:

Quản lý ảnh Banner trang blog và SEO.

Thao tác: Blog > Cài đặt