Nhật ký du lịch

Module Nhật ký du lịch giúp quản lý danh sách các bài Blog có trong hệ thống.

Để đi đến module Blog, thực hiện như sau:

Thao tác: Menu > Blog > Danh sách blog

Các chức năng chính của module Nhật ký du lịch bao gồm

  1. Tìm kiếm theo Tên hoặc danh mục của Blog
  2. Thêm mới Blog
  3. Chỉnh sửa Blog
  4. Quản lý các danh mục Blog
  5. Xoá Blog
  6. Cài đặt module Blog
  7. Thay đổi trạng thái Ẩn/hiển thị của Blog
  8. Di chuyển thứ tự các bài Blog

Để thêm mới Blog, cài đặt module Blog, Quản lý các danh mục Blog, xem hướng dẫn chi tiết ở vùng Truy cập nhanh bên dưới