Khách hàng

Hệ thống danh mục liên quan đến khách hàng và quản lý khách hàng. Các khách hàng có thể chia ra làm nhiều loại, nhiều lĩnh vực, với doanh thu/ngân sách hay quy mô nhân sự khác nhau.

1 Loại khách hàng

2 Lĩnh vực kinh doanh

3 Quy mô nhân sự

4 Loại hình tổ chức

5 Nguồn gốc

1. Loại khách hàng

Quản lý danh mục loại khách hàng

Menu -> Danh mục -> Khách hàng -> Loại khách hàng

Các thao tác:

+ Thêm mới Loại khách hàng: Để thêm mới Loại khách hàng, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Loại khách hàng: Để sửa Loại khách hàng nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Loại khách hàng đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Loại khách hàng: Để xóa Loại khách hàng nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Loại khách hàng đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Loại khách hàng đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Loại khách hàng: tham khảo thêm ở đây.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Quản lý danh mục lĩnh vực kinh doanh.

Menu -> Danh mục -> Khách hàng -> Lĩnh vực kinh doanh

Các thao tác:

+ Thêm mới Lĩnh vực kinh doanh: Để thêm mới Lĩnh vực kinh doanh, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Lĩnh vực kinh doanh: Để sửa Lĩnh vực kinh doanh nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Lĩnh vực kinh doanh đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Lĩnh vực kinh doanh: Để xóa Lĩnh vực kinh doanh nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Lĩnh vực kinh doanh đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Lĩnh vực kinh doanh đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Lĩnh vực kinh doanh: tham khảo thêm ở đây.

3. Quy mô nhân sự

Quản lý danh mục Quy mô nhân sự

Menu -> Danh mục -> Khách hàng -> Quy mô nhân sự

Các thao tác:

+ Thêm mới Quy mô nhân sự: Để thêm mới Quy mô nhân sự, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Quy mô nhân sự: Để sửa Quy mô nhân sự nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Quy mô nhân sự đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Quy mô nhân sự: Để xóa Quy mô nhân sự nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Quy mô nhân sự đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Quy mô nhân sự đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Quy mô nhân sự: tham khảo thêm ở đây.

4. Loại hình tổ chức

Quản lý danh mục loại hình tổ chức

Menu -> Danh mục -> Khách hàng -> Loại hình tổ chức

Các thao tác:

+ Thêm mới Loại hình tổ chức: Để thêm mới Loại hình tổ chức, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Loại hình tổ chức: Để sửa Loại hình tổ chức nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Loại hình tổ chức đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Loại hình tổ chức: Để xóa Loại hình tổ chức nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Loại hình tổ chức đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Loại hình tổ chức đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Loại hình tổ chức: tham khảo thêm ở đây.

5. Nguồn gốc

Quản lý danh mục loại hình tổ chức

Menu -> Danh mục -> Khách hàng -> Nguồn gốc

Các thao tác: Thêm mới/ Sửa/ Xóa

Update: 22/07/2021