Danh mục

Hệ thống danh mục là chức năng hình thành trên các cài đặt có sẵn trong hệ thống, nhằm cung cấp dữ liệu cho các Module trong hệ thống như: Loại, phân loại, trạng thái.... Module Danh mục này là dạng dữ liệu gốc được cấu hình mặc định của hệ thống. Người quản trị không nên thao tác trong module này khi thực sự không cần thiết.

  • Dịch vụ: Quản lý hệ thống dịch vụ mà doanh nghiệp du lịch của bạn cung cấp. Đối với mỗi loại hình dịch vụ có tích hợp nghiệp vụ riêng được phân loại cụ thể. Các dịch vụ này là đơn vị giá cơ bản (nett cost) để chiết tính giá trị Tour sản phẩm hoặc Dịch vụ bán ra cho các booking được đội ngũ bán hàng xây dựng.
  • Trạng thái: các trạng thái thực hiện bao gồm: booking, request, điều hành trong toàn hệ thống.
  • Hợp đồng: Quản lý và điều hành danh mục hợp đồng doanh nghiệp. Mỗi hợp đồng sẽ quản lý chi tiết các hạng mục bên trong như Bên A, Bên B, các sản phẩm đi kèm, ghi chú, báo cáo thu, chi..v..v.
  • Danh sách tùy chỉnh: Danh mục quản lý các danh sách tùy chỉnh như: Đơn vị tiền tệ, Loại thanh toán, Ngân hàng v.v...
  • Khách hàng: Hệ thống danh mục liên quan đến khách hàng và quản lý khách hàng. Các khách hàng có thể chia ra làm nhiều loại, nhiều lĩnh vực, với doanh thu/ngân sách hay quy mô nhân sự khác nhau.
  • Nhà cung cấp: Danh mục quản lý xếp loại mà mã nhà cung cấp.
  • Đối tác: Quản lý và cập nhật danh sách các đối tác sẽ được sử dụng trong hệ thống
  • Điểm du lịch: Quản lý và cập nhật danh sách các điểm du lịch sẽ được sử dụng trong hệ thống
  • Vị trí địa lý: Quản lý và cập nhật danh sách vị trí địa lý sẽ được sử dụng trong hệ thống