Kế toán *

Quyền Truy cập: Giám đốc, Kế toán

Truy cập Menu > Kế toán

Tổng hợp tất cả những dữ liệu có liên quan đến kế toán bán hàng và điều hành trong doanh nghiệp Du lịch Lữ hành. Các nghiệp vụ Quyết toán và các báo cáo như: Tiền mặt, Bán hàng, Mua dịch vụ, Nhà cung cấp, Khách hàng, Hợp đồng, Quyết toán, Doanh thu của công ty.