Hệ thống

Những chức năng dưới đây là những tác vụ cho phép người điều hành cao cấp của hệ thống có thể thay đổi, phân quyền tới từng thành viện trong công ty, bao gồm cả những tác vụ phòng ban và vai trò trong các phòng ban trong doanh nghiệp của mình.