Add-on Services

Addon là các chức năng ngoài phiên bản thương mại được bổ sung trong hệ thống. Nhằm hỗ trợ tối đa thao tác vận hành của từng doanh nghiệp.