Tính giá dịch vụ cố định

Đối với dịch vụ cố định mà giá áp dụng cho cả đoàn (ví dụ: Xe ô tô, Hướng dẫn viên, Thuyền,...) nếu có trẻ em trong đoàn, hệ thống sẽ áp dụng logic tính giá riêng biệt dựa theo chính sách giá của Nhà cung cấp đó cho trẻ em, mục đích để tính được chi phí chính xác nhất cho từng thành viên trong đoàn.

Công thức như dưới đây:

Quy ước:

 • T: Tổng chi phí dịch vụ cố định
 • A: Tổng người lớn trong đoàn
 • C1: Nhóm trẻ em thứ 1
 • D1: Phần trăm giá của trẻ em nhóm 1 so với giá người lớn theo chính sách của NCC dịch vụ đó (Ví dụ: Nhóm trẻ 5 - 7 tuổi thì giá 1 trẻ em = 50% giá 1 người lớn,..)
 • C2: Nhóm trẻ em thứ 2
 • D2: Phần trăm giá của trẻ em nhóm 2 so với giá người lớn theo chính sách của NCC dịch vụ đó (Ví dụ: Nhóm trẻ 10 - 15 tuổi thì giá 1 trẻ em = 70% giá 1 người lớn,..)
 • Cn: Nhóm trẻ em thứ n
 • Dn: Phần trăm giá của trẻ em nhóm n so với giá người lớn theo chính sách của NCC dịch vụ đó

Khi đó:

 • Chi phí cho 1 người lớn: E = T / (A + C1 * D1 + C2 * D2 +....+ Cn * Dn)
 • Chi phí 1 trẻ em thuộc nhóm 1 = E * D1
 • Chi phí 1 trẻ em thuộc nhóm 2 = E * D2
 • Chi phí trẻ em thuộc nhóm n = E * Dn

Ví dụ: Dịch vụ Xe ô tô

- Tổng Chi phí xe 16 chỗ: T = 3.000.000đ

- Tổng người lớn trong đoàn: A = 8

- Nhóm trẻ em thứ 1: C1 = 3

- Phần trăm giá của trẻ em nhóm 1 so với giá người lớn: D1 = 30%

- Nhóm trẻ em thứ 2: C2 = 1

- Phần trăm giá của trẻ em nhóm 2 so với giá người lớn: D2 = 50%

==> Chi phí 1 người lớn: E = T / (A + C1 * D1 + C2 * D2 +....+ Cn * Dn) = 3.000.000 / (8 + 3 * 30% + 1 * 50%) = 319.149 đ

Chi phí 1 trẻ em nhóm 1: E * D1 = 319.149 * 30% = 95.745 đ

Chi phí 1 trẻ em nhóm 2: E * D2 = 319.149 * 50% = 159.574 đ

(*) Logic tính giá này được áp dụng tại khu vực booking và báo giá, khi có số lượng khách đi tour chính xác