Chức năng hệ thống

Mục này sẽ cung cấp cho bạn các Chức năng và Nghiệp vụ chính trong phần mềm, trợ giúp doanh nghiệp áp dụng vận hành hiệu quả nhất.

Mỗi chức năng sẽ cung cấp cho bạn một tập hợp các ứng dụng, nghiệp vụ thao tác trên từng đơn vị công việc mà bạn xử lý.