Bán hàng

Bán dịch vụ/Yêu cầu dịch vụ

Mỗi khi người dùng mua Dịch vụ gì đó từ bạn, điều này sẽ tạo ra một bản ghi "Phiếu dịch vụ - Booking". Phiếu đặt dịch vụ lưu giữ các chi tiết liên quan đến Dịch vụ, mã khuyến mại, bao gồm mã số Booking duy nhất, người đại diện mua dịch vụ, danh sách đoàn, quy trình thanh toán.

Hệ thống không tạo ra booking mới cho mỗi lần thanh toán của booking trước đó, vì những lần thanh toán đó không liên quan đến dịch vụ bên trong booking hay Quy trình điều hành hay đặt dịch vụ sau đó của Điều hành mà hệ thống đang lập các lần thanh toán theo quy định của booking dịch vụ trước đó.

Các booking luôn ở trạng thái chờ cho đến khi được xác nhậnchuyển điều hành, mặc dù các dịch vụ bên trong booking là luôn sẵn sàng và tự động khi điều hành xử lý ở quy trình Điều hành tiếp theo (nếu bạn đã xác nhận booking rồi), Module này cho phép người kinh doanh của bạn quản lý và xử lý tất cả các Booking đặt hàng mới tại booking list mà bạn nhận được và thực hiện bất kỳ thao tác hoặc kiểm tra thủ công nào mà bạn cho là cần thiết cho booking dịch vụ.

Hệ thống chỉ định hai số duy nhất cho mỗi booking. Đầu tiên, Số ID là một tham chiếu nội bộ mà hệ thống sử dụng. Booking đầu tiên của bạn sẽ là ID 1, thứ hai sẽ là ID 2, v.v. Hệ thống cũng gán cho mỗi booking 01 mã định danh dạng B-01, B-02...Đây là số ghi trên Phiếu đặt dịch vụ mà khách hàng của bạn sẽ nhận được, sử dụng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của bạn

Update: 06/09/2022