Quyết toán

Menu -> Báo cáo -> Quyết toán

Tại đây, bạn có thể tìm và quyết toán tour hay dịch vụ ngoài:

  • Tìm theo ngày tháng bắt đầu tour.
  • Theo Mã tour thực hiện.
  • Theo Đối tác / Khách hàng.

Các thao tác

1. Xem tổng quan bảng quyết toán:

Để xem bảng quyết toán một tour nào đó, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn chuột trái vào 1 tour sẽ hiển thị chi tiết Tổng thu và Tổng chi từng dịch vụ của tour đó.

Hình 1: Tổng thu chi tiết của 1 Booking

Hình 2: Tổng chi các dịch vụ sử dụng của 1 Booking

Hình 3: Bảng tổng hợp doanh thu, chi phí và lại gộp chưa bao gồm VAT của Tour

2. Xem chi tiết bảng quyết toán:

Để xem tour thực hiện nào đó, chúng ta nhấn chuột phải vào tour cần xem và chọn . Một bảng popup hiện ra với đầy đủ thông tin dịch vụ và chi phí, lợi nhuận,....

Hình ảnh: Thao tác khi nhấn Xem bảng quyết toán của một tour thực hiện

Dữ liệu có trong bảng này thể hiện một cách chi tiết Các thông tin như: Tên tour thực hiện, mã tour thực hiện, số khách, ngày khởi hành, ngày kết thúc, thực chi, dự chi, thực thu, dự thu. danh sách các khoản chi khác,...

Đặc biệt, trong bảng xem chi tiết tour quyết toán này sẽ hiển thị lợi nhuận tour sau khi đã trừ VAT và tính % lợi nhuận cùa tour đó.

+ Bảng giá: Gồm các thông tin về tổng phí ước tính các dịch vụ của tour, số khách, chi phí tính cho một khách trong tour, mức lợi nhuận dựa trên khoản dự chi, dự thu của tour đó.

Hình ảnh: Dữ liệu số liên quan đến giá tour thực hiện

Lưu ý:

  • Đối với tour SIC có bao gồm dịch vụ ngoài, các chi phí dịch vụ ngoài sẽ được tính riêng biệt.
  • Đối với tour Private có sử dụng dịch vụ ngoài, các chi phí dịch vụ ngoài sẽ được tính cộng gộp vào giá trị của tour.

Hình ảnh: Tour SIC có dịch vụ ngoài, các dịch vụ ngoài sẽ được tính riêng biệt.

+ Tạm tính lãi và thuế: Hiển thị Tổng thu, Tổng VAT mua vào, Tổng VAT bán ra, lãi gộp và % lãi gộp dựa trên số liệu dự tính (tổng dự chi, tổng dự thu)

+ Thực tính lãi và thuế: Tổng thực thu, Tổng thực chi, VAT bán ra và VAT mua vào thực dựa trên số tiền đã thanh toán dịch vụ cho Nhà cung cấp, lãi gộp và % lãi gộp dựa theo thu, chi thực tế của tour đó. Đây sẽ là số liệu cuối cùng, số liệu chuẩn của tour.

3. Phân tách quyết toán:

Chức năng này áp dụng với Group Tour (SIC Tour)

Khi một tour thực hiện bao gồm nhiều booking của nhiều Sales khác nhau thì chức năng năng phân tách quyết toán này giải quyết khó khăn trong việc kiểm soát tổng thu, chi, giảm trừ và công nợ của từng sales trong Tour thực hiện

Bảng Phân tách quyết toán này sẽ hiển thị doanh thu, tổng thu, tổng chi theo từng sale cụ thể và từng booking cụ thể.

Hình 1: Gồm các thông tin về Mã booking, nhân viên bán hàng, tổng thu, thực thu, giảm trừ và công nợ theo từng Booking

Hình 2: Tổng hợp dữ liệu tất cả các booking trong tour thực hiện của 1 nhân viên bán hàng gồm Tổng chi, Tổng thu, Lãi gộp và % lãi gộp

Update: 11/2018