File share

Đây là nơi chia sẻ tài liệu trong công ty

Menu -> Tiện ích -> File Share

Tải tài liệu lên:

Để tải tài liệu lên File Share, truy cập theo đường dẫn trên.

Nhấn nút Upload để hiển thị popup

Nhấn Chọn file và trỏ tới dữ liệu cần tải lên.

Sau đó nhấn Open để xác nhận upload file vừa chọn.

Thêm thư mục:

Để tạo thư mục mới trong File Share, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm thư mục để tạo thư mục, ghi tên thư mục mới rồi nhấn Lưu lại.

Download tài liệu:

Để download tài liệu về máy tính, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Download trước tài liệu cần download. Tài liệu sẽ được lưu tại thư mục Downloads của máy tính.

Chia sẻ tài liệu:

Để chia sẻ tài liệu cho người dùng khác, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn chuột phải lên tài liệu cần chia sẻ và chọn Chia sẻ để hiển thị popup, chọn những người cần chia sẻ. Sau đó nhấn Lưu lại để xác nhận.

Sửa tên tài liệu:

Để sửa tên tài liệu, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn chuột phải lên tài liệu cần chia sẻ và chọn Sửa tên để hiển thị popup, sửa thành tên mong muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để xác nhận.

Di chuyển tài liệu:

Để di chuyển tài liệu sang thư mục khác, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn chuột phải lên tài liệu cần chia sẻ và chọn Di chuyển để hiển thị popup, chọn nơi cần di chuyển tài liệu đến. Sau đó nhấn Lưu lại để xác nhận.

Sao chép tài liệu:

Để tạo một bản sao chép tài liệu sang thư mục khác, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn chuột phải lên tài liệu cần chia sẻ và chọn Copy to... để hiển thị popup, chọn nơi lưu bản sao chép. Sau đó nhấn Lưu lại để xác nhận.

Xóa tài liệu:

Để xóa tài liệu, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn chuột phải lên tài liệu cần chia sẻ và chọn Xóa để hiển thị popup, chọn Đồng ý xóa để xác nhận thao tác.