Vai trò & Quyền hạn

Để phát huy được tính hiệu quả và phối hợp giữa các cá nhân và bộ phận, người dùng hệ thống cần phải được phân quyền tương đương với Vai trò, Quyền hạn, Chức vụ của người đó. Phân quyền là một trong những chức năng quan trọng nhất của hệ thống, giúp Quản trị doanh nghiệp có thể chỉ định ai được quyền truy cập, được quyền sử dụng chức năng nào đó đã được cấu trúc trong hệ thống.

Hình ảnh dưới đây, giúp bạn đi vào chức năng Vai trò & Quyền hạn

Hệ thống có chức năng phân quyền theo nhóm người dùng:

Menu > Hệ thống > Vai trò & quyền hạn

Các thao tác

1. Thêm mới vai trò

Nhấn tại góc trên - bên phải màn hình để thêm mới Vai Trò, Quyền hạn. Một số nội dung cần nhập như sau:

Dữ liệu cần nhập:

  • Mã vai trò: Nên viết chữ in hoa, không dấu cách, ví dụ: KD/MKT, KINH_DOANH...
  • Tên vai trò: Tên của vai trò đó. Ví dụ: Kinh doanh/Marketing,...

Sau đó nhấn để hoàn tất thao tác thêm mới.

2. Sửa vai trò

Nhấn chuột phải vào Vai trò muốn chỉnh sửa và chọn hoặc nhấn vào biểu tượng ở cuối vai trò rồi nhấn

Chỉnh sửa Mã vai trò/Tên vai trò/Diễn giải, sau đó nhấn

Hình ảnh: Sửa vai trò

3. Xóa vai trò

Nhấn chuột phải vào vai trò muốn Xóa và chọn hoặc nhấn vào biểu tượng ở cuối vai trò rồi nhấn

Bảng pop-up hiện lên yêu cầu xác nhận thao tác Xóa. Nhấn OK để đồng ý Xóa. Nhấn Hủy để hủy thao tác xóa

Hình ảnh: Xóa vai trò

4. Phân quyền vai trò

Để phân quyền Vai trò, Nhấn chuột phải vào quyền muốn thao tác và chọn Phân quyền hoặc nhấn vào biểu tượng ở cuối vai trò rồi nhấn Phân quyền

Hình ảnh: Phân quyền vai trò

Một màn hình hiển thị để bạn chọn chức năng cần phân quyền.

Các quyền cơ bản bao gồm: Xem - Thêm - Sửa - Xóa.

Ngoài ra mỗi vùng sẽ có một vài phân quyền riêng như Duyệt chi, Xuất dữ liệu (Export), Nhập dữ liệu (Import),....

Nhấn tick vào quyền mà Vai trò đó được phép truy cập, hệ thống sẽ tự động lưu những ô được tick

Hình ảnh: Tick phân quyền trong Vai trò & Quyền hạn

Lưu ý:

  • Nếu tick TOÀN QUYỀN, mặc định các ô khác trong cùng hàng cũng sẽ được tick. Đây là thao tác nhanh để tick toàn bộ các quyền cùng hàng
  • Quyền XEM là quyền bắt buộc nếu muốn tick các quyền khác. Do đó nếu bỏ tick quyền XEM thì các quyền khác sẽ mặc định được bỏ tick.