Quản lý phòng ban

Phân phòng ban thường thấy trong hầu hết các doanh nghiệp, để nhằm quy định nhiệm vụ trách nhiệm hoạt động cụ thể, đem lại sự quản lý hiệu quả trong công việc. Ngoài ra, khu vực Quản lý phòng ban giúp doanh nghiệp phân cấp theo từng vị trí đảm nhận trong mỗi phòng: trưởng phòng, phó phòng, trưởng nhóm, nhân viên,...

Truy cập: Menu > Hệ thống > Quản lý phòng ban

Các thao tác

Tại màn hình này, bạn có thể thấy giao diện chúng tôi đã thêm sẵn các phòng ban theo mặc định, tuy nhiên để phù hợp vận hành của mình. Bạn có thể thay đổi tên, thêm phòng ban, hay xóa những phòng ban không phù hợp với doanh nghiệp mình đang vận hành, một số thao tác như sau:

1. Thêm mới

Nhấn tại góc trên - bên phải màn hình, sẽ có 1 bảng pop-up hiện ra yêu cầu nhập tên phòng ban.

Nhập tên phòng ban của doanh nghiệp bạn, sau đó nhấn

Hình ảnh: Thêm mới phòng ban

2. Sửa

Tại danh sách các phòng ban đã có, nhấn cho phòng ban muốn Sửa.

Sau khi sửa, nhấn

Hình ảnh: Sửa 1 phòng ban trong danh sách

3. Xóa

Tại danh sách các phòng ban đã có, nhấn cho phòng ban muốn Xóa

Bảng pop-up hiện ra yêu cầu Xác nhận thao tác xóa. Nhấn OK để đồng ý Xóa, nhấn CANCEL để hủy thao tác Xóa

Hình ảnh: Xóa phòng ban trong danh sách

Các tab dữ liệu của một phòng ban

1. Chức danh

Khi một phòng ban được tạo ra, hệ thống sẽ hiển thị mặc định các chức danh theo dạng phân cấp từ cao đến thấp, bao gồm: Trưởng phòng - Phó phòng - Trưởng nhóm - Nhân viên

Hình ảnh: Danh sách chức danh trong một phòng ban

Bạn hoàn toàn có thể xóa và nhập phân cấp trong phòng ban theo thực tế phòng ban cùa doanh nghiệp bạn:

  • Nhấn để xem Chức danh
  • Nhấn để Sửa một Chức danh
  • Nhấn để Xóa một Chức danh
  • Nhấn để thêm mới Chức danh. Nên thêm mới chức danh từ phân cấp cao nhất (ví dụ: Trưởng phòng) rồi mới đến phân cấp nhỏ nhất (ví dụ: Nhân viên)

Hình ảnh: Thêm mới chức danh

+ Tại trường Tiêu đề: Nhập tên chức danh muốn thêm

+ Tại trường Parent ID: Chọn chức danh lớn hơn theo phân cấp.

Nếu chức danh bạn đang thêm mới là lớn nhất (ví dụ: Trưởng phòng), bạn không cần chọn Parent ID.

Nếu chức danh bạn đang thêm mới không phải lớn nhất, bạn chọn chức danh lớn hơn gần nhất trong trường Parent ID (Ví dụ: Thêm mới Phó phòng thì trường Parent ID sẽ cần chọn Trưởng phòng, thêm mới Trưởng nhóm thì trường Parent ID cần chọn Phó phòng,..)

2. Danh sách nhân viên

Nhấn vào 1 phòng ban rồi nhấn tab Danh sách nhân viên, hệ thống sẽ hiển thị danh sách nhân viên thuộc phòng ban đó

  • Nhấn để xem thông tin nhân viên
  • Nhấn để Xóa nhân viên khỏi phòng ban đó
  • Nhấn để Thêm mới nhân viên vào phòng ban. Bạn chỉ có thể thêm những nhân viên mà chưa được phân phòng ban nào.

Hình ảnh: Danh sách nhân viên thuộc phòng ban