Quản lý vé

Quản lý Vé thắng cảnh giúp doanh nghiệp kiểm soát được số lượng vé đã mua, số vé đã bán và số vé còn lại trên từng Nhà cung cấp.

Thao tác cụ thể như dưới đây:

1. Cấu hình Nhà cung cấp

Truy cập Menu > Hệ thống > Cấu hình chung > Cấu hình NCC > NCC Voucher

Sau đó lựa chọn tên Nhà cung cấp muốn quản lý số lượng vé

Nhấn nút để hoàn tất thao tác

Hình ảnh: Cấu hình Nhà cung cấp Voucher

2. Cấu hình vé trong Nhà cung cấp

Sau khi đã Cấu hình tại mục 1, cần cấu hình số lương Vé trong mỗi dịch vụ của Nhà cung cấp đó

Truy cập Menu > Nhà cung cấp > Voucher > Tab Dịch vụ cung cấp:

  • Nhấn để thêm dich vụ hoặc click > chọn Sửa để sửa dịch vụ đã có sẵn trong danh sách
  • Tại trường Số lượng, nhập số lượng vé có
  • Trường Đã bán sẽ được hệ thống trừ khi có khách hàng booking sử dụng dịch vụ vé đó và Nhà cung cấp xác nhận vé.

Hình ảnh: Cấu hình số lượng Vé trong Nhà cung cấp

3. Điều kiện để hệ thống tính số vé đã bán

  • Tại mục 2, trong mỗi dịch vụ của Nhà cung cấp Voucher được cấu hình, trường Đã bán sẽ được hệ thống tính theo số lượng vé được xác thực ở khu vực Điều hành.
  • Nếu số vé còn lại nhỏ hơn số vé đặt trong booking, hệ thống sẽ có cảnh báo ngay khi thao tác tại bước tạo booking:

Hình ảnh: Thông báo không đủ vé còn lại trong hệ thống.

Update: 01/2023

Truy cập nhanh