Booking series

Menu > Điều hành > Booking Series

Booking series là chức năng giúp Điều hành viên có thể đặt được nhiều dịch vụ của cùng 1 nhà cung cấp trong một lần thao tác.

Tối ưu được thao tác Đặt dịch vụ cho Điều hành viên. Từ đó giảm thời gian điều hành và nâng cao hiệu quả công việc.

1. Nhiệm vụ:

Thực hiện Book/Đặt dịch vụ với nhà cung cấp, chuẩn hóa, giao dịch với các bộ phận liên quan trong hệ thống, giải quyết các phát sinh liên quan đến dịch vụ trong tour đối với sales và các bộ phận liên quan và với nhà cung cấp.

  • Ngày sử dụng: Dịch vụ được sử dụng cho tour vào ngày cụ thể;
  • Loại dịch vụ: Mỗi dịch vụ trong hệ thống đều được phân loại cụ thể dựa trên nhóm Nhà cung cấp;
  • Tên dịch vụ: Tên dịch vụ sẽ cung cấp cho khách hàng;
  • Nhà cung cấp: Tên nhà cung cấp liên quan dịch vụ;
  • Số lượng: Thực tế sẽ được đặt mua với nhà cung cấp;

2. Thao tác đặt dịch vụ:

Bước 1. Truy cập Menu > Điều hành > Điều hành dịch vụ > click tại Tab Công việc trong 1 Tour thực hiện, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các dịch vụ trong Tour thực hiện cần điều hành.

Bước 2. Chọn NCC mà bạn muốn đặt dịch vụ tại ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các dịch vụ trong tour của NCC này.

Bước 3: Tick chọn các dịch vụ rồi nhấn nút một cửa sổ mở ra với nội dung dịch vụ mà bạn muốn đặt với NCC:

Hình ảnh: Nội dung email khi đặt dịch vụ với Nhà cung cấp

Bước 4: Nhấn nút , lúc này dịch vụ sẽ được gửi tới email của nhà cung cấp. Nhà cung cấp xác nhận dịch vụ theo 02 phương thức sau:

  • Email Reply: Xác nhận dịch vụ tới email gửi tới. Điều hành viên sẽ nhận được phản hồi của NCC đó.
  • Click link: Email đặt dịch vụ có chứa 01 url, NCC có thể click trực tiếp hoặc copy url này và dán vào trình duyệt của để hiển thị nội dung mà NCC cần xác nhận, dịch vụ liên quan nhà cung cấp này sẽ được thay đổi tình trạng theo phản hồi của NCC một cách tự động trong phần mềm.

** Hệ thống luôn gửi email tới 02 email là: của người thực hiện đặt dịch vụ và NCC cho bất kỳ thay đổi nào về trạng thái của dịch vụ**

Update: 01/2023

Truy cập nhanh