Phân hệ Kế toán

Câu hỏi thao tác hệ thống

Dưới đây là các câu hỏi liên quan đến phân hệ kế toán, bao gồm Phiếu chi, Phiếu thu, Giảm trừ, Công nợ, Doanh thu,...

các câu hỏi liên quan đến thao tác và logic trong phân hệ Điều hành: Điều hành xe, Điều hành Guide, Đặt dịch vụ, Duyệt chi HDV/lái xe,...

Q1: Số lượng dịch vụ hoặc giá dịch vụ cần thanh toán cho Nhà cung cấp bị thay đổi so với khi Điều hành đặt dịch vụ. Vậy Kế toán thao tác trên phần mềm như thế nào để đảm bảo chuẩn dữ liệu công nợ Nhà cung cấp?

Tại Phiếu chi dịch vụ cho Nhà cung cấp, Kế toán cần nhấn nút tại dòng nội dung thanh toán. Sau đó sửa giá dịch vụ hoặc số lượng dịch vụ

Nhấn để lưu giá và số lượng dịch vụ mới vừa chỉnh sửa.

Giá dịch vụ mới đã được cập nhật. Kế toán nhập các thông tin trên phiếu chi bao gồm: Tên người nhận tiền, Loại thanh toán (tạm ứng, thanh toán hết), Phương thức thanh toán, Ngày hạch toán, Ngày chứng từ,.... Sau đó nhấn để Xác nhận chi

Lưu ý: Khi Kế toán đã thay đổi giá bằng cách nhấn trong phiếu chi, hệ thống sẽ cập nhật ngược lại khu vực công nợ Nhà cung cấp theo dữ liệu vừa chỉnh sửa.

Thao tác: Chỉnh sửa giá và số lượng dịch vụ trong Phiếu chi