Dịch vụ

Truy cập: Menu > Dịch vụ > Tour sản phẩm
Nghiệp vụ này thuộc phân quyền phòng Sản phẩm/dịch vụ.
Chức năng Tour sản phẩm cho phép quản lý toàn bộ hệ thống tour sản phẩm của doanh nghiệp. Các tour được quản lý theo phân loại về Thị trường, loại hình tổ chức (Đoàn riêng, ghép lẻ).
Cấu trúc chi tiết một chương trình tour gồm 2 phần:
1. Thông tin về tour:
- Thông tin chung
- Chương trình tour theo ngày (Hành trình tour)
- Giới thiệu điểm nổi bật, bao gồm, không bao gồm, chính sách doanh nghiệp...
2. Bảng dự toán chi phí giá vốn
- Bảng giá vốn dịch vụ sử dụng trong tour
- Thời gian áp dụng giá bán tour
- Tỷ lệ lợi nhuận/khách/đoàn