Hủy booking

Trong quá trình bàn háng, bán dịch vụ cho khách du lịch. Người bán hàng sẽ gặp rất nhiều yêu cầu HỦY dịch vụ với nhiều lý do khách nhau, ví dụ: Thời tiết dịch bệnh, các rủi ro khác.
Hệ thống TravelMaster cung cấp công cụ Hủy dịch vụ dựa trên các tình huống sau,
1. Phát sinh Hủy khi Booking "Chưa phát sinh khoản thu"
=> Áp dụng quy trình thông thường: Chuột phải tại Booking > Tiện ích > Hủy Booking
2. Phát sinh Hủy khi Booking "Đã phát sinh khoản thu"
=> Đưa ra lựa chọn cho người dùng theo Option: Hủy hoàn tiền, hủy không hoàn tiền
+ Hủy Hoàn tiền: Bắt buộc tạo phiếu trả lại tại thời điểm Hủy
+ Hủy không hoàn tiền: Chỉ cập nhật trạng thái hủy và không phát sinh phiếu trả lại
**Lưu ý: Hủy khi booking đã chuyển điều hành và đã có dịch vụ xác nhận với NCC
- Tour nào có Bkk bị hủy sẽ có thêm tab Dịch vụ hủy (hiển thị thông tin các dịch vụ bị hủy)
- Đối với các dịch vụ có trạng thái "Xác nhận" với NCC, tại cuối mỗi dịch vụ sẽ có thêm chức năng:
+ Tạo phiếu thu lại tiền (tại đây cho phép chọn phương thức thanh toán ngay hoặc nạp trả trước) nếu dịch vụ bị hủy đã xác nhận thanh toán cho NCC trước đó.
+ Thêm ghi chú rằng đã hủy với NCC hay chưa?
Note: Khi giảm trừ số lượng khách thì hệ thống tự động chuyển sang xe khác đối với dạng tour thực hiện là S.I.C