Hợp đồng

Menu -> Quản lý -> Hợp đồng.

Quản lý danh sách các hợp đồng của doanh nghiệp với nhà cung cấp.

Các thao tác:

Thêm mới Hợp đồng:

Để thêm mới Hợp đồng, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Bạn có thể thêm mới hợp đồng trong Tab công việc ở module Nhà cung cấp

Sửa Hợp đồng:

Để sửa Hợp đồng nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Hợp đồng đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Hợp đồng:

Để xóa Hợp đồng nào đó, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn chuột phải vào Hợp đồng cần xóa rồi chọn Xóa để mở popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Hợp đồng đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

Tìm kiếm Hợp đồng:

Truy cập theo đường dẫn trên

Tại đây, bạn có thể tìm kiếm và phân loại các nhóm hợp đồng khác nhau:

  • Ô điền thông tin cần tìm kiếm
  • Ngày hết hạn hợp đồng
  • Loại hợp đồng
  • Trạng thái hợp đồng
  • Người khởi tạo
  • Đối tác/Khách hàng