Vị trí địa lý

Quản lý và cập nhật danh sách vị trí địa lý sẽ được sử dụng trong hệ thống. Bao gồm:

- Danh sách quốc gia - Danh sách tỉnh/thành phố - Danh sách quận/huyện - Danh sách phường/xã/đường phố.

Menu -> Danh mục -> Điểm du lịch

Các thao tác:

+ Thêm mới Quốc gia: Chọn và điền thông tin vào popup. Sau đó nhấn Lưu để lưu lại.

+ Thêm mới Thành phố: Nhấp chuột vào Tên Quốc gia cần thêm để hiện các mục chỉnh sửa, sau đó chọn và điền thông tin vào popup. Sau đó nhấn Lưu để lưu lại.

+ Thêm mới Quận huyện / Phường xã: Cách làm tương tự như trên.

+ Sửa: Nhấp Sửa tại mục cần sửa để bảng popup hiện lên, sửa các nội dung cần thiết rồi nhấn Lưu để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa.

+ Xóa: Nhấp Xóa tại mục cần xóa để bảng popup hiện lên, nhấn OK để xác nhận xóa, nhấn Cancel để hủy việc xóa.