Điểm du lịch

Quản lý và cập nhật danh sách các điểm du lịch sẽ được sử dụng trong hệ thống

Menu -> Danh mục -> Điểm du lịch

Các thao tác:

+ Thêm mới Điểm du lịch: Để thêm mới Điểm du lịch, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Điểm du lịch: Để sửa Điểm du lịch nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Điểm du lịch đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Điểm du lịch: Để xóa Điểm du lịch nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Điểm du lịch đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Điểm du lịch đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Tìm kiếm Điểm du lịch: Tham khảo thêm ở đây.