Đối tác

Quản lý và cập nhật danh sách các đối tác sẽ được sử dụng trong hệ thống

Loại đối tác

Quản lý danh mục loại đối tác

Menu -> Danh mục -> Đối tác -> Loại đối tác

Các thao tác:

+ Thêm mới Loại đối tác: Để thêm mới Loại đối tác, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Loại đối tác: Để sửa Loại đối tác nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Loại đối tác đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Loại đối tác: Để xóa Loại đối tác nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Loại đối tác đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Loại đối tác đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Loại đối tác: tham khảo thêm ở đây.