Nhà cung cấp

Danh mục quản lý xếp loại mà mã nhà cung cấp.

1. Xếp loại

Quản lý xếp loại nhà cung cấp

Menu -> Danh mục -> Nhà cung cấp -> Xếp loại

Các thao tác:

+ Thêm mới Xếp loại nhà cung cấp: Để thêm mới Xếp loại nhà cung cấp, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Xếp loại nhà cung cấp: Để sửa Xếp loại nhà cung cấp nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Xếp loại nhà cung cấp đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Xếp loại nhà cung cấp: Để xóa Xếp loại nhà cung cấp nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Xếp loại nhà cung cấp đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Xếp loại nhà cung cấp đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Xếp loại nhà cung cấp: tham khảo thêm ở đây.

2. Mã NCC

Quản lý mã nhà cung cấp

Menu -> Danh mục -> Nhà cung cấp -> Mã NCC

Định nghĩa Mã NCC: Để định nghĩa Mã NCC, truy cập theo đường dẫn trên để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.