Danh sách tùy chỉnh

Danh mục quản lý các danh sách tùy chỉnh như: Đơn vị tiền tệ, Loại thanh toán, Ngân hàng v.v...

1. Đơn vị tiền tệ

Danh mục các loại tiền tệ sẽ sử dụng trong hệ thống.

Thông thường sẽ có 2 loại tiền tệ chính là USD và VNĐ.

Menu -> Danh mục -> Danh sách tùy chỉnh -> Đơn vị tiền tệ

Các thao tác:

+ Thêm mới Đơn vị tiền tệ: Để thêm mới Đơn vị tiền tệ, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Đơn vị tiền tệ: Để sửa Đơn vị tiền tệ nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Đơn vị tiền tệ đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Đơn vị tiền tệ: Để xóa Đơn vị tiền tệ nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Đơn vị tiền tệ đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Đơn vị tiền tệ đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Đơn vị tiền tệ: tham khảo thêm ở đây.

Lưu ý: - Tỷ giá tiền tệ cũng được thay đổi tại đây. Thay đổi tỷ giá tiền tệ tại chi tiết của mỗi loại tiền tệ

- Hệ thống hiện tại lấy USD là căn cứ để tính đơn vị tiền tệ, do đó, tỷ giá của USD là 1, các đơn vị tiền tệ khác tính tỷ giá theo USD

Ví dụ: VNĐ có tỷ giá là 22.800 VND (trường hợp 1 USD = 22.800 VND)

Hình ảnh: Quản lý và thay đổi các loại tiền tệ, đơn vị tiền tệ

2. Hình thức thanh toán

Quản lý danh mục Hình thức thanh toán

Menu -> Danh mục -> Danh sách tùy chỉnh -> Loại thanh toán

Các thao tác:

+ Thêm mới Hình thức thanh toán: Để thêm mới Hình thức thanh toán, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Hình thức thanh toán: Để sửa Hình thức thanh toán nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Hình thức thanh toán đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Hình thức thanh toán: Để xóa Hình thức thanh toán nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Hình thức thanh toán đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Hình thức thanh toán đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Hình thức thanh toán: tham khảo thêm ở đây.

3. Loại phép

Quản lý danh mục Loại phép

Menu -> Danh mục -> Danh sách tùy chỉnh -> Loại phép

Các thao tác:

+ Thêm mới Loại nghỉ phép: Để thêm mới Loại nghỉ phép, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Loại nghỉ phép: Để sửa Loại nghỉ phép nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Loại nghỉ phép đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Loại nghỉ phép: Để xóa Loại nghỉ phép nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Loại nghỉ phép đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Loại nghỉ phép đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Loại nghỉ phép: tham khảo thêm ở đây.

4. Trạng thái dịch vụ

Quản lý danh mục các trạng thái của Dịch vụ khi Điều hành viên đặt dịch vụ với Nhà cung cấp: Chưa đặt, Chờ phản hồi, Xác thực...

Menu -> Danh mục -> Danh sách tùy chỉnh -> Trạng thái dịch vụ

Các thao tác:

+ Thêm mới Trạng thái dịch vụ: Để thêm mới Trạng thái dịch vụ, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Trạng thái dịch vụ: Để sửa Trạng thái dịch vụ nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Trạng thái dịch vụ đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Trạng thái dịch vụ: Để xóa Trạng thái dịch vụ nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Trạng thái dịch vụ đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Trạng thái dịch vụ đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Trạng thái dịch vụ: tham khảo thêm ở đây.

5. Loại khoản chi

Quản lý danh mục loại khoản chi trong Phiếu chi ở Phân hệ Kế toán. Bạn có thể thêm/sửa/xóa phần này.

Menu -> Danh mục -> Danh sách tùy chỉnh -> Loại khoản chi

Các thao tác:

+ Thêm mới Loại khoản chi: Để thêm mới Loại khoản chi, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Loại khoản chi: Để sửa Loại khoản chi nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Loại khoản chi đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Loại khoản chi: Để xóa Loại khoản chi nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Loại khoản chi đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Loại khoản chi đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Loại khoản chi: tham khảo thêm ở đây.

6. Loại khoản thu

Quản lý danh mục loại khoản chi trong Phiếu thu ở Phân hệ Kế toán. Bạn có thể thêm/sửa/xóa phần này.

Menu -> Danh mục -> Danh sách tùy chỉnh -> Loại khoản thu

Các thao tác:

+ Thêm mới Loại khoản thu: Để thêm mới Loại khoản thu, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Loại khoản thu: Để sửa Loại khoản thu nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Loại khoản thu đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Loại khoản thu: Để xóa Loại khoản thu nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Loại khoản thu đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Loại khoản thu đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Loại khoản thu: tham khảo thêm ở đây.

7. Ngân hàng

Quản lý danh mục Ngân hàng

Menu -> Danh mục -> Danh sách tùy chỉnh -> Ngân hàng

Các thao tác:

+ Thêm mới Ngân hàng: Để thêm mới Ngân hàng, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Ngân hàng: Để sửa Ngân hàng nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Ngân hàng đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Ngân hàng: Để xóa Ngân hàng nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Ngân hàng đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Ngân hàng đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Ngân hàng: tham khảo thêm ở đây.

8. Định khoản

Quản lý danh mục các loại tài khoản được sử dụng ở phân hệ Kế toán: 111, 511, 131. 521...

Menu -> Danh mục -> Danh sách tùy chỉnh -> Định khoản

Các thao tác:

+ Thêm mới Tài khoản: Để thêm mới Tài khoản, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Tài khoản: Để sửa Tài khoản nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Tài khoản đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Tài khoản: Để xóa Tài khoản nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Tài khoản đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Tài khoản đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Tài khoản: tham khảo thêm ở đây.

9. Email Group

Quản lý danh mục Email Group

Menu -> Danh mục -> Danh sách tùy chỉnh -> Email Group

Các thao tác:

+ Thêm mới Nhóm email template: Để thêm mới Nhóm email template, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Nhóm email template: Để sửa Nhóm email template nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Nhóm email template đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Nhóm email template: Để xóa Nhóm email template nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Nhóm email template đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Nhóm email template đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Nhóm email template: tham khảo thêm ở đây.

10. Tình trạng công việc

Quản lý danh mục các trạng thái công việc khi người được giao việc Thêm mới báo cáo. (Sử dụng ở Tab Công việc trên tất cả các vùng có trong hệ thống)

Menu -> Danh mục -> Danh sách tùy chỉnh -> Tình trạng công việc

Các thao tác:

+ Thêm mới Tình trạng công việc: Để thêm mới Tình trạng công việc, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Tình trạng công việc: Để sửa Tình trạng công việc nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Tình trạng công việc đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Tình trạng công việc: Để xóa Tình trạng công việc nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Tình trạng công việc đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Tình trạng công việc đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Tình trạng công việc: tham khảo thêm ở đây.

11. Giá áp dụng

Quản lý các loại giá sử dụng trong bảng chiết tính ở Tour sản phẩm và Chiết tính sales: Không áp dụng, Giá biến đổi, Giá cố định...

Menu -> Danh mục -> Danh sách tùy chỉnh -> Giá áp dụng

Các thao tác:

+ Thêm mới một loại giá: Để thêm mới một loại giá, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa một loại giá: Để sửa một loại giá nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh loại giá đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa một loại giá: Để xóa một loại giá nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh loại giá đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn loại giá đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các loại giá: tham khảo thêm ở đây.