Hợp đồng

Quản lý và điều hành danh mục hợp đồng doanh nghiệp. Mỗi hợp đồng sẽ quản lý chi tiết các hạng mục bên trong như Bên A, Bên B, các sản phẩm đi kèm, ghi chú, báo cáo thu, chi..v..v.

Loại hợp đồng

Quản lý danh mục loại hợp đồng của công ty. Mỗi doanh nghiệp sẽ có danh mục loại hợp đồng tùy biến tương ứng. Bạn có thể thêm/sửa/xóa các mục trong đây. Mục này là 1 cấp, không có danh mục con.

Menu -> Danh mục -> Hợp đồng -> Loại hợp đồng

Các thao tác:

+ Thêm mới Loại hợp đồng: Để thêm mới Loại hợp đồng, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Loại hợp đồng: Để sửa Loại hợp đồng nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Loại hợp đồng đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Loại hợp đồng: Để xóa Loại hợp đồng nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Loại hợp đồng đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Loại hợp đồng đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Loại hợp đồng: tham khảo thêm ở đây.

Tình trạng

Quản lý danh mục tình trạng hợp đồng. Bạn có thể thêm/sửa/xóa phần này.

Menu -> Danh mục -> Hợp đồng -> Tình trạng

Các thao tác:

+ Thêm mới Tình trạng hợp đồng: Để thêm mới Tình trạng hợp đồng, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Tình trạng hợp đồng: Để sửa Tình trạng hợp đồng nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Tình trạng hợp đồng đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Tình trạng hợp đồng: Để xóa Tình trạng hợp đồng nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Tình trạng hợp đồng đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Tình trạng hợp đồng đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Tình trạng hợp đồng: tham khảo thêm ở đây.

Loại khoản chi

Quản lý danh mục loại khoản chi trong hợp đồng. Bạn có thể thêm/sửa/xóa phần này.

Menu -> Danh mục -> Hợp đồng -> Loại khoản chi

Các thao tác:

+ Thêm mới Loại thanh toán: Để thêm mới Loại thanh toán, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Loại thanh toán: Để sửa Loại thanh toán nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Loại thanh toán đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Loại thanh toán: Để xóa Loại thanh toán nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Loại thanh toán đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Loại thanh toán đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Loại thanh toán: tham khảo thêm ở đây.

Loại khoản thu

Quản lý danh mục loại khoản thu trong hợp đồng. Bạn có thể thêm/sửa/xóa phần này.

Menu -> Danh mục -> Hợp đồng -> Loại khoản thu

Các thao tác:

+ Thêm mới Loại khoản thu: Để thêm mới Loại khoản thu, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Loại khoản thu: Để sửa Loại khoản thu nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Loại khoản thu đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Loại khoản thu: Để xóa Loại khoản thu nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Loại khoản thu đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Loại khoản thu đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Loại khoản thu: tham khảo thêm ở đây.

Quản lý chức danh

Quản lý các chức danh trong quản lý hợp đồng. Bạn có thể thêm/sửa/xóa phần này.

Menu -> Danh mục -> Hợp đồng -> Quản lý chức danh

Các thao tác:

+ Thêm mới Chức danh: Để thêm mới Chức danh, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Chức danh: Để sửa Chức danh nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Chức danh đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

+ Xóa Chức danh: Để xóa Chức danh nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Chức danh đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa hoàn toàn Chức danh đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp thứ tự các Chức danh: tham khảo thêm ở đây.