Trạng thái

Danh mục các phần liên quan đến đặt hàng, bán sản phẩm của doanh nghiệp. Mỗi thuộc tính trong phần danh mục này sẽ liên quan đến rất nhiều phần khác nhau trong hệ thống.

Điều hành

Trạng thái chung cho các dịch vụ trong nghiệp vụ điều hành. Ví dụ như: Chưa thực hiện, Đang thực hiện, Đã thực hiện... Bạn có thể quản lý, thêm, sửa, xóa phần này. Danh mục thuộc loại 1 cấp, không có danh mục con.

Menu -> Danh mục -> Trạng thái -> Điều hành

Các thao tác:

+ Thêm mới: Để thêm mới Trạng thái điều hành, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu và nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa: để sửa vui lòng nhất nút Chỉnh sửa bên tay phải của mỗi dòng và sửa nội dung theo ý muốn và nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi nhấn Đóng lại.

+ Xóa: nhấn vào nút Xóa bên tay phải của mỗi dòng và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp: tham khảo thêm ở đây.

Request

Trạng thái các Request, yêu cầu từ phía khách hàng, dạng này chưa thành đơn hàng, chưa có thu chi. Ví dụ như: Chưa thực hiện, Đang thực hiện, Đã thực hiện... Bạn có thể quản lý, thêm, sửa, xóa phần này.

Menu -> Danh mục -> Trạng thái -> Request

Các thao tác:

+ Thêm mới: Để thêm mới Request, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu và nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa: để sửa vui lòng nhất nút Chỉnh sửa bên tay phải của mỗi dòng và sửa nội dung theo ý muốn và nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi nhấn Đóng lại.

+ Xóa: nhấn vào nút Xóa bên tay phải của mỗi dòng và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp: tham khảo thêm ở đây.

Booking

Trạng thái booking. Ví dụ như: Chưa thực hiện, Đang thực hiện, Đã thực hiện... Bạn có thể quản lý, thêm, sửa, xóa phần này. Danh mục thuộc loại 1 cấp, không có danh mục con

Menu -> Danh mục -> Trạng thái -> booking

Các thao tác:

+ Thêm mới: Để thêm mới Trạng thái booking, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu và nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa: để sửa vui lòng nhất nút Chỉnh sửa bên tay phải của mỗi dòng và sửa nội dung theo ý muốn và nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi nhấn Đóng lại.

+ Xóa: nhấn vào nút Xóa bên tay phải của mỗi dòng và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn Đồng ý xóa để xóa. Nếu không muốn xóa thì nhấn Đóng lại.

+ Sắp xếp: tham khảo thêm ở đây.