Bản tin

Tạo các bản tin cho người dùng TravelMaster. Tiện ích này sẽ tăng tính bảo mật thông tin trong công ty. Bạn có thể trao đổi tin tức với những người trong công ty ở đây mà không cần phải dùng thêm bất kì phần mềm chat nào khác.

Menu -> Tiện ích -> Bản tin

Thêm mới Bản tin: Để thêm mới Bản tin, Truy cập nhanh tại trang chủ: hoặc truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm mới để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.