Email Template

Mẫu email sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian khi phải soạn và gửi đi một email mới. Bạn có thể tạo dựng và quản lý các mẫu email theo Công việc, Nhà hàng, Tours, Khách sạn, v.v...

Menu -> Tiện ích -> Mẫu email

Tại màn hình này, bạn có thể thấy giao diện chúng tôi đã thêm sẵn các Mẫu email theo mặc định, tuy nhiên để phù hợp vận hành của mình. Bạn có thể thay đổi, thêm Mẫu email, hay xóa những Mẫu email không phù hợp với doanh nghiệp mình đang vận hành, một số thao tác như sau:

Các thao tác:

Thêm mới Mẫu email:

Để thêm mới Mẫu email, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Sửa Mẫu email:

Để sửa Mẫu email nào đó, chúng ta nhấn vào nút Chỉnh sửa ở bên cạnh Mẫu email đó để hiện thị popup và chỉnh sửa nội dung theo ý muốn. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa. Nếu không muốn thay đổi thì nhấn Đóng lại.

Xóa Mẫu email:

Để xóa Mẫu email nào đó, chúng ta nhấn vào nút Xóa ở bên cạnh Mẫu email đó để hiện thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn OK để xóa hoàn toàn Mẫu email đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Cancel.

Các trường dữ liệu khi thêm mới / chỉnh sửa mẫu email:

  • Tên Email Template: Tên mẫu email
  • Group: Thuộc nhóm email nào (Hệ thống, Đặt dịch vụ, CRM, v.v...)
  • Type: Loại email
  • Từ: Tên bộ phận gửi email | Email của bộ phận gửi email
  • Gửi bản sao đến: Các email nhận bản sao
  • Plain-Text: Tick ô này để gửi email dạng chỉ Plain-Text
  • Custome: Tick ô này để cho phép những người khác chỉnh sửa / xóa mẫu email này.
  • Nội dung: Có thể thay đổi nội dung cho phù hợp với doanh nghiệp, tuy nhiên các thông tin trong dấu {$<Từ khóa>} không được thay đổi để tránh sai sót về dữ liệu tự động của hệ thống.