Lịch sử hệ thống

Menu -> Hệ thống -> Lịch sử hệ thống

Tại đây, bạn có thể theo dõi lịch sử hệ thống:

Hình ảnh: Lịch sử hoạt động của hệ thống

Thông tin dùng để lọc dữ liệu gồm:

- Lọc theo thời gian
- Lọc theo người dùng