Thiết lập tài khoản

Tại góc trên, bên phải màn hình, nhấn vào ảnh đại diện tài khoản của bạn, chọn "Hồ sơ".

Hình ảnh: Truy cập chi tiết tài khoản

1. Thông tin cá nhân: Bao gồm những thông tin cơ bản như Tên đầy đủ của tài khoản cá nhân, Địa chỉ, Điện thoại, CMND, v.v...

2. Tài khoản ngân hàng: Thông tin về các ngân hàng mà Tài khoản cá nhân đăng ký để thanh toán.

Các thông tin cần lưu ý khi tại Tab Tài khoản ngân hàng:

  • Số tài khoản
  • Tên tài khoản
  • Tên ngân hàng
  • Mở tại chi nhánh
  • Swift code