Quản lý người dùng

Quản lý danh sách người dùng có quyền truy cập vào tài khoản TravelMaster theo vai trò và phân cấp đã cài đặt.

Người dùng được xác định bởi địa chỉ email của họ. Bạn chỉ có thể thêm người dùng có địa chỉ email để đăng ký vào phần mềm TravelMaster.

Truy cập: Menu > Hệ thống > Q.lý người dùng

1. Thêm mới người dùng

Nhấn nút ở góc trên - bên phải màn hình.

Hình ảnh: Thêm mới tài khoản người dùng

Các thông tin cần nhập bao gồm:

 • Email: Nhập email của tài khoản muốn tạo, khi đăng nhập vào phần mềm cần sử dụng email này
 • Tên: Tên của người dùng. Nhập đầy đủ vào 2 ô TênHọ và đệm
 • Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập. Nếu muốn sử dụng mật khẩu ngẫu nhiên từ hệ thống, nhấn
 • Xác nhận mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. Nếu muốn xem mật khẩu không bị mã hóa, nhấn
 • Phòng ban: Chọn phòng ban của tài khoản. Để quản lý danh sách phòng ban, nhấn vào đây
 • Chức vụ: Chức vụ của tài khoản trong Phòng ban đã chọn. Để quản lý Chức vụ, nhấn vào đây
 • Phân quyền: Chọn quyền truy cập theo phòng ban của tài khoản đó. Để quản lý danh sách vai trò, nhấn vào đây

Nhấn để hoàn tất thao tác

Lưu ý:

 • Tất cả các trường nhập khi tạo mới tài khoản đều là bắt buộc, không được bỏ trống
 • Nếu muốn sử dụng mật khẩu ngẫu nhiên từ hệ thống, nhấn
 • Khi nhập mật khẩu, hệ thống sẽ mã hóa để đảm bảo bảo mật (mật khẩu nhập vào sẽ là hình chấm tròn). Để xem mật khẩu không bị mã hóa, nhấn
 • Nếu muốn tick thêm Vai trò/quyền truy cập hoặc chỉnh sửa các thông tin khác, sau khi lưu, bạn nhấn Sửa tài khoản đó (xem mục 2)

2. Xem/ Sửa/ Xóa/ Phân quyền tài khoản

Tại danh sách tài khoản, nhấn ở tài khoản muốn thao tác. Các tác vụ có thể thực hiện bao gồm: Xem - Sửa - Xóa - Phân quyền.

Hình ảnh: Thao tác tại danh sách người dùng

a. Xem

Thao tác này cho phép bạn Xem thông tin tài khoản (tên, phòng ban, chức vụ, số điện thoại, ....) và Vai trò mà tài khoản này được phân quyền.

Tại thao tác Xem, Bạn không thể Sửa bất kỳ vùng nào

b. Sửa (cập nhật tài khoản)

Thao tác này cho phép bạn Xem Sửa thông tin tài khoản (tên, phòng ban, chức vụ, số điện thoại, ....) và Vai trò mà tài khoản này được phân quyền.

Các tab thông tin của một người dùng
b1. Thông tin chung

Bao gồm những thông tin cơ bản như Email đăng nhập, Mật khẩu, Mã nhân viên, Họ tên, v.v...

*Lưu ý: Một tài khoản khi xóa thì chỉ xóa được thông tin cá nhân của người sở hữu tài khoản đó còn hệ thống vẫn lưu lại các dữ liệu đã được tạo từ tài khoản trong thời gian sử dụng.

Do vậy bạn sẽ không thể thêm mới một tài khoản bằng mail đã từng tạo tài khoản trong hệ thống dù trước đó có thao tác xóa tài khoản. Nếu cần khôi phục vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Nếu bạn muốn tạm ngắt quyền truy cập của một tài khoản, nhấn vào , tài khoản đó sẽ không thể đăng nhập vào hệ thống nữa.

Hình ảnh: Tab thông tin chung của một tài khoản

b2. Vai trò & phòng ban

Hình ảnh: Tab Vai trò và phòng ban của một tài khoản

 • Vai trò: Tick các quyền cho phép truy cập vào phần mềm. Để quản lý vai trò, xem tại Vai trò & Quyền hạn.

Một người dùng có thể thuộc nhiều vai trò, nhiều quyền khác nhau. Các quyền truy cập xem/thêm/sửa/xóa dữ liệu sẽ tuân thủ theo quyền mà bạn đã cài đặt trong Vai trò & Quyền hạn.

 • Brand: Nếu doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu khác nhau, phần danh sách này sẽ hiển các thương hiệu của doanh nghiệp. Để quản lý thương hiệu, xem tại đây.

Lưu ý: Khi đăng nhập tài khoản sau khi setup, những Vai trò mà tài khoản đó được tick sẽ hiển thị theo dạng danh sách như ảnh dưới đây. Nhấn chọn vai trò để truy cập phân quyền trong vai trò đó.

Hình ảnh: Vai trò của một tài khoản khi truy cập

c. Xóa

Thao tác này cho phép bạn Xóa một tài khoản trong danh sách. Nhấn nút , một bảng pop-up hiện lên yêu cầu Xác nhận thao tác

Nhấn OK để xác nhận Xóa tài khoản

Nhấn CANCEL để hủy thao tác Xóa

d. Phân quyền tài khoản

Thông thường, một tài khoản được tick trong phần Vai trò & phòng ban thì sẽ có thể truy cập theo phân quyền.

Tuy nhiên nếu tài khoản đó được set quyền truy cập đặc biệt ở một số vùng (Ví dụ: Vai trò Điều hành không được quyền xem Listbooking, nhưng tài khoản X nào đó bạn phân quyền Điều hành và muốn cho X được xem list booking) thì bạn thực hiện thao tác Phân quyền cho riêng tài khoản đó.

Nhấn nút Phân quyền, một bảng hiện ra hiển thị tất cả các vùng và quyền mà tài khoản đó được phép truy cập theo Vai trò đã tick

Bạn tick thêm những vùng mà bạn muốn tài khoản này được phép truy cập thêm, hoặc bỏ tick những vùng mà bạn không muốn tài khoản đó được phép truy cập

Hình ảnh: Phân quyền cho một tài khoản

Lưu ý:

 • Những phân quyền được tick riêng biệt cho tài khoản sẽ chỉ có tác dụng riêng cho tài khoản đó, không ảnh hưởng đến Vai trò & Quyền hạn chung của phần mềm.
 • Hệ thống sẽ tự động lưu những quyền bạn tick
 • Nếu tick TOÀN QUYỀN, mặc định các ô khác trong cùng hàng cũng sẽ được tick. Đây là thao tác nhanh để tick toàn bộ các quyền cùng hàng
 • Quyền XEM là quyền bắt buộc nếu muốn tick các quyền khác. Do đó nếu bỏ tick quyền XEM thì các quyền khác sẽ mặc định được bỏ tick.