UPDATE THÁNG 01/2019

Version: 56.25.1.19

I. Thay đổi & Thêm mới

 • Phiếu thu, phiếu chi

+ Bổ sung trường nhập ghi chú trong Phiếu chi, phiếu thu

+ Phiếu thu/chi sẽ không được xóa sau khi đã tick thanh toán

+ Tối ưu phần Chi phí ước tính

 • Thay đổi phương thức thêm mới dịch vụ cho Booking sau khi chuyển thực hiện.
 • Tối ưu giao diện hiển thị doanh thu cho từng sale trong module Quyết toán.
 • Bổ sung và tối ưu phần Quyết toán: Xem chi tiết quyết toán của 1 tour. Đối với SIC tour sẽ có thêm chức năng phân tách quyết toán cho từng sale.
 • Booking/ Request/ Báo giá

+ Bổ sung các điểm đến trong hành trình tour của Báo giá/Request nhằm đa dạng các dịch vụ sử dụng dịch vụ Vé thắng cảnh

+ Thay đổi vị trí hành trình, dịch vụ của 2 ngày bất kỳ trong báo giá và request

+ Xuất file Excel bảng giá: hiển thị chi tiết các dịch vụ và giá áp dụng trong tour đó

+ Thêm trường Tên booking trong Phiếu đặt dịch vụ nhằm quản lý booking theo mục đích lưu trữ.

+ Tính giá cho trẻ em trong bảng chiết tính giá của Request.

 • Tối ưu mẫu email đặt dịch vụ đối với dịch vụ ngoài.
 • Hiển thị thông tin Mở bán tour đối với tour SIC trên giao diện Dashboard của Sales.
 • Tối ưu chức năng Import dịch vụ Nhà cung cấp
 • Mở rộng điều kiện giá áp dụng (Cố định, biến đổi) cho loại Nhà cung cấp Landtour
 • Tối ưu chức năng Giảm trừ, hiển thị số chỗ chính xác theo số khách thực tế trên xe

II. Chức năng Addons

 • Quyền Duyệt chi dành cho Kế toán trưởng trong phân hệ Kế toán
 • Booking series: Đặt được nhiều dịch vụ của 1 nhà cung cấp cho nhiều Booking khác nhau.
 • CRM

III. Triển khai

 • Hold Services
 • Booking Online - Đồng bộ dữ liệu từ Website về phần mềm hệ thống (Chỉ áp dụng đối với phần mềm TravelMaster và Website isoCMS của VietISO).