UPDATE THÁNG 09/2019

Version: 1.4.7.9

I. Thay đổi & Thêm mới

 • Xây dựng bảng chiết tính giá chi tiết cho trẻ em theo chính sách từng NCC dịch vụ tại Booking, Request, Báo giá.

Link hướng dẫn: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c440.html

 • Xây dựng giá theo khoảng khách cho dịch vụ Landtour

Link hướng dẫn Thêm mới Landtour trong NCC: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c45.html#banggia_landtour

Link hướng dấn nhập dich vụ Landtour trong bảng chiết tính: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c187.html#landtour

 • Bổ sung điều kiện trùng dữ liệu nhập vào hệ thống NCC

Link hướng dẫn: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c39.html

 • Tối ưu phương thức Lọc trong list booking theo 2 hình thức: Ngày tạo booking và Ngày khởi hành

Link hướng dẫn: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c139.html#tim_kiem_bkk

 • Booking đã chuyển thực hiện: loại bỏ trường hợp xóa, chỉ hủy.

Link hướng dẫn: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c139.html#huy_bkk_qu%C3%A2ngykhoihanh

 • Tích hợp Phiếu hoàn tiền tại List booking

Link hướng dẫn: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c139.html#Tabthucthu_bkk

 • Tối ưu Phiếu đặt dịch vụ, hỗ trợ thao tác nhanh hơn
 • Tối ưu tính năng phân quyền Điều hành
 • Bổ sung thao tác tạo Phiếu chi khác tại Điều hành dịch vụ

Link hướng dẫn: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c51.html#Th%E1%BB%A5c_chi_dieu_hanh

 • Thay đổi email gừi - nhận thông tin Đặt dịch vụ tới NCC.
 • Tối ưu tính năng phân quyền trong khu vực Khách hàng
 • Bổ sung tính năng đặt nhiều dịch vụ của cùng 1 Nhà cung cấp trong 1 thao tác

Link hướng dẫn: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c51.html#bkk_series

 • Bổ sung tính năng Import danh sách Tour sản phẩm

Link hướng dẫn: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c371.html

 • Tối ưu phiếu chi, phiếu thu

Link hướng dẫn: http://docs.vietiso.com/phan-mem/c383.html

II. Triển khai

Phiên bản Lite với một số tính năng được lược bỏ, giảm bớt thao tác hệ thống.