Email báo cáo hiệu suất hàng tuần

Email báo cáo hiệu suất hàng tuần giúp cho từng phòng bản theo dõi và nắm bắt được các nội dung thông tin và các chỉ số phát triển của doanh nghiệp trong tuần vừa qua theo từng phòng ban.

Thông thường, ngày bắt đầu tính báo cáo sẽ là từ Thứ 2 đầu tuần và ngày kết thúc là Chủ nhật. Email báo cáo hiệu suất sẽ được gửi vào Thứ 2 hàng tuần. Người nhận báo cáo là các User trực thuộc phòng ban nào sẽ nhận được email báo cáo của phòng ban đó.

1. Email báo cáo gửi Giám đốc/ Toàn quyền:

Email được gửi báo cáo đến tất cả các user có vai trò Giám đốc/ Toàn quyền (Chia tách chi nhánh nếu có)

 • Nếu user trong phòng ban giám đốc: Dữ liệu được lấy trên toàn hệ thống (chi nhánh)
 • Nếu user trong phòng ban khác: Dữ liệu được lấy theo các user thuộc quyền quản lý

Các nội dung chính trong email:

 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu tính báo cáo
 • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc tính báo cáo
 • Họ tên user: Tên user người nhận báo cáo
 • Tên công ty: Tên doanh nghiệp
 • Tên domain: Tên miền
 • Tống bảo giá: Tổng báo giá được tạo trong tuần
 • Tổng booking: Tổng booking được tạo trong tuần
 • Doanh thu ước đạt: Được tính bằng tổng giá bán và các khoản thu khác trong booking được chuyển điều hành trong tuần
 • Thực thu: Được tính bằng tổng các phiếu thu trừ đi tổng các phiều giảm trừ trong tuần
 • Công nợ NCC: Được tính bằng tổng dự chi của các dịch vụ được xác nhận trong tuần trừ đi tổng các phiếu chi (đã được xác nhận chi, có ngày thanh toán trong tuần) và trừ đi các phiếu giảm trừ (có ngày chứng từ trong tuần)
 • Công nợ khách hàng: Được tính bằng tổng công nợ trừ đi các khoản đã thanh toán và các giảm trừ.

Trong đó:

Tổng công nợ: Được tính bằng tổng các booking và tổng các khoản thu khác từ trước đến tuần hiện tại (Tuần báo cáo)

Các khoản đã thanh toán: Được tính bằng tổng thực thu (các phiếu thu đã được xác nhận) từ trước đến tuần hiện tại

Giảm trừ: Được tính bằng tổng các phiếu trả lại tiền khách hàng

 • Lợi nhuận: Được tính bằng tổng doanh thu ước đạt trừ đi các chi phí giá NET của các booking trong công ty (chi nhánh) được chuyển điều hành trong tuần
 • Tổng booking: Tổng số booking được chuyển điều hành trong tuần

2. Email báo cáo gửi phòng Sản phẩm

Email báo cáo được gửi đến các user có vai trò trong phòng Sản phẩm (Chia tách chi nhánh nếu có)

Các nội dung chính trong mail:

 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu tính báo cáo
 • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc tính báo cáo
 • Họ tên user: Tên user người nhận báo cáo
 • Tên domain: Tên miền
 • Nhà cung cấp mới: Nhà cung cấp được tạo trong tuần
 • Số tour sản phẩm: Số tour mới được tạo trong tuần
 • Số tour sản phẩm được chiết tính: Số tour được tạo trong tuần
 • Thông tin tour sản phẩm bán nhiều nhất trong tuần (3 dịch vụ)

3. Email báo cáo gửi phòng Kinh doanh:

Email báo cáo được gửi các user có vai trò trong phòng Kinh doanh (Chia tách chi nhánh nếu có).

Các nội dung chính trong mail:

 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu tính báo cáo
 • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc tính báo cáo
 • Họ tên user: Tên user người nhận báo cáo
 • Tên domain: Tên miền
 • Khách hàng mới: Số lượng khách hàng được taọ trong tuần
 • Số báo giá: Số lượng báo giá được tạo trong tuần
 • Số booking: Số lượng booking được tạo trong tuần
 • Doanh thu: Được tính bằng tổng giá bán và các khoản thu khác của booking được chuyển điều hành trong tuần
 • Số booking được chuyển thực hiện trong tuần
 • Thông tin dịch vụ bán được nhiều nhất trong tuần (3 dịch vụ)

4. Email báo cáo gửi phòng Điều hành:

Email báo cáo được gửi đến các user trong phòng Điều hành (Chia tách chi nhánh nếu có)

Các nội dung chính trong email:

 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu tính báo cáo
 • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc tính báo cáo
 • Họ tên user: Tên user người nhận báo cáo
 • Tên domain: Tên miền
 • Tổng tour điều hành: Tổng số tour được chuyển điều hành trong tuần
 • Tổng dịch vụ được đặt: Tổng số dịch vụ được xác thực trong tuần
 • Tổng quyết toán: Tổng số tour được quyết toán trong tuần
 • Khách hàng đã phục vụ: Tổng số người trong danh sách đoàn của tour được chuyển điều hành trong tuần

5. Email báo cáo gửi phòng Kế toán:

Email được gửi báo cáo đến các user trong phòng kế toán (chia tánh chi nhánh nếu có)

Các nội dung chính trong báo cáo:

 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu tính báo cáo
 • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc tính báo cáo
 • Họ tên user: Tên user người nhận báo cáo
 • Tên Domain: Tên miền
 • Doanh thu ước đạt: Được tính bằng tổng giá bán và các khoản thu khác của các booking của công ty (chi nhánh) được chuyển điều hành trong tuần
 • Thực thu: Được tính bằng tổng các phiếu thu và phiếu giảm trừ trong tuần
 • Dự chi: Được tính bằng tổng giá NET (giá mua dịch vụ của NCC) các dịch vụ của các tour điều hành được diễn ra trong tuần
 • Thực chi: Được tính bằng tổng các phiếu chi (có ngày thanh toán trong tuần) cho các dịch vụ của tour điều hành diễn ra trong tuần
 • Công nợ NCC: Được tính bằng tổng dự chi các dịch vụ xác nhận trong tuần trừ đi tổng các phiếu chi (đã xác nhận chi, ngày thanh tóan trong tuần) và tổng các phiếu giảm trừ (ngày chứng từ trong tuần)
 • Công nợ KH: Được tính bằng tổng công nợ trừ đi các khoản đã thu và phiếu giảm trừ.
 • Lợi nhuận: Được tính bằng tổng doanh thu ước đạt trừ đi chi phí giá NET của các booking trong công ty (chi nhánh) của các tour được chuyển điều hành trong tuần
 • Tổng booking: Là tổng số booking của công ty (chi nhánh) được chuyển điều hành trong tuần