UPDATE THÁNG 10/2021

travelmaster-update-t10

I. Thay đổi và thêm mới

1. Nhà cung cấp

 • Thêm tìm kiếm có dấu trong tên Nhà cung cấp
 • Check trùng dữ liệu NCC, cho phép lựa chọn Lưu hoặc Cancel
 • Cho phép nhập 0% cho cấu hình %giá trẻ em so với giá người lớn trong cấu hình NCC
 • Cho phép nhập 0 với độ tuổi từ của trẻ con trong cấu hình giá trẻ em của NCC
 • Thống kê số lượng NCC insert vào hệ thống theo các user
 • Đối với doanh nghiệp có các tách chi nhánh: Phân quyền các user cùng vai trò có thể tìm kiếm dữ liệu chung, tối ưu sử dụng dữ liệu chung
 • Các file excel import đánh dấu đỏ cho các trường bắt buộc

2. Tour sản phẩm

 • Tìm kiếm có dấu trong tên tour sản phẩm
 • Bổ sung thêm thống kê tour sản phẩm theo từng user insert dữ liệu vào hệ thống
 • Bỏ ràng buộc giá net trong cấu hình tour SIC
 • Thêm tool tip hiển thị tên nhà cung cấp cho dịch vụ vận chuyển
 • Cho phép sửa loại bữa ăn của dịch vụ nhà hàng trong chiết tính tour private

3. Booking/ Báo giá

 • Thêm chức năng ghi chú cho báo giá con (Quote item)
 • List báo giá hiển thị tổng số lượng người lớn, trẻ em trong tất cả các báo giá con (nếu có). Chi tiết tại đây
 • Thêm danh sách đoàn cho booking dịch vụ ngoài

4. Điều hành

 • Thêm phiếu thu hoàn tiền trong danh sách dịch vụ hủy của tour điều hành
 • Khi chuyến booking sang điều hành, với tour SIC check cả các tour đang đi, và đã kết thúc để gộp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp số hóa dữ liệu quá khứ
 • Bổ sung chức năng đề nghị thanh toán, chi tiết tại đây
 • Thêm chức năng tìm kiếm tên hướng dẫn viên

5. Khách hàng

 • Thêm thông tin công ty cho khách hang là cá nhân để phụ vụ tìm kiếm các khách hang của cùng 1 công ty
 • Hiển thị nguồn khách hàng trong chi tiết khách hàng

6. Quản lý người dùng

 • Thống kê hoat động chi tiết của 1 user: Số lượng báo giá, Khách hàng, NCC, Booking, Tour sản phẩm

7. Tích hợp Fchat với TravelMaster. Chi tiết tại đây

8. Nâng cấp phiên bản text editor

9. Tìm kiếm thông minh

 • Thay đổi phương thức tìm kiếm dữ liệu trên hệ thống, chi tiết tại đây

II. Triển khai

 • Tối ưu quy trình Hủy booking
 • Hoa hồng sale
 • Quyết toán hướng dẫn viên

Update: 10/10/2021