Sổ dịch vụ tour

Để kiểm soát tình trạng dịch vụ mọi thời điểm cả trong quá khứ và tương lai chưa sử dụng dịch vụ trong mỗi tour thực hiện. Trợ giúp cho nhóm Điều hành và Kế toán.

Menu -> Điều hành -> Sổ dịch vụ

Các trường thông tin sử dụng tìm kiếm

- Nhập mã bkk, dịch vụ - Khoảng thời gian - Loại dịch vụ - Người điều hành

Dữ liệu hiển thị trên bảng

Mã OP | Mã bkk | Ngày sử dụng | Loại dịch vụ | Dịch vụ | NCC | Slg | Dv | Tình trạng | Tình trạng TT | Người điều hành

Có thể sử dụng chức năng Export dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định theo mong muốn.